English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

金沙登录网址


Habang patuloy ang epekto ng pandemya ng COVID-19 sa ating komunidad, naiintindihan namin ang maraming pakikibaka na hinaharap ng aming mga kostumer. Kami ay nakatuon sa pagtulong sa aming mga kostumer sa buong krisis na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga programang pang pinansyal, mga paraan upang makatipid sa kuryente. Kung kayo ay nawalan ng trabaho kamakailan lamang, kahit na nakatanggap kayo ng mga benepisyo sa pagkawala ng trabaho, maaari kayong maging kwalipikado para sa isang pinababang halaga ng kuryente sa pamamagitan ng aming mga programang CARE o FERA


PANTAHANANG KOSTUMER: KARAGDAGANG KAALAMAN TUNGKOL SA MGA PARAANG MAKAKATULONG

PANG KALAKAL NA KOSTUMER: KARAGDAGANG KAALAMAN TUNGKOL SA MGA PARAANG MAKAKATULONG

MGA KASALUKUYANG TRABAHO PANGKALIGTASAN NG PG&E PARA SA PANDEMYANG COVID-19


金沙登录网址


Kinikilala namin ang mga paghihirap na maaaring hinaharap ninyo ngayon. Sa panahong ito ng kawalan ng katiyakan, nais naming magbigay sa inyo ng ginhawa sa pamamagitan ng pag-alok ng mga sumusunod na suporta.


Para sa mga kwalipikadong kostumer, nag-aalok kami ng karagdagang suporta na linikha upang matulungan kayong makatipid ng pera sa mga bayarin:

Programa California Alternate Rates for Energy (CARE)金沙app下载

Ang mga kwalipikadong sambahayan ay maaaring makatipid ng 20 porsiyento o higit pa bawat buwan sa kwenta ng kanilang kuryente. Ang pag-aplay ay madali at ilang minuto lamang gawin. Ang iyong pagiging kwalipikado ay batay sa inyong kasalukuyang kita at sa darating na panahon at hindi iyong nakaraan na kita, kaya kung nagkaroon kayo ng pagbabago sa inyong katayuan maaaring kayo ay kwalipikado na ngayon.

Programa Family Electric Rate Assistance (FERA)金沙app下载

Bukod pa sa CARE, ang mga sambahayan na may kwalipikadong kita na may tatlo o higit pang mga kasambahay ay maaaring mag-aplay para sa buwanang diskwento sa kwenta ng kanilang kuryente. Tulad ng programa ng CARE, ang inyong kasalukuyang kita sa hinaharap ay isasaalang-alang, kaya kung nagbago ang inyong kalagayan maaari kayong kwalipikado na.

Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH)金沙app下载

Nagbibigay ng tulong pinansiyal sa mga kwalipikadong kostumer sa mga oras ng paghihirap. Ang mga kustomer na naapektuhan ng COVID-19 ay bibigyan ng karagdagang tulong na hanggang $100 sa pagbabayad ng bayarin hanggang Marso 4, 2021.

Medical Baseline金沙app下载

Ang mga pantahanang kustomer na may mga di-pangkaraniwang pangangailangan ng kuryente dahil sa ilang mga kwalipikadong kondisyon na medikal ay maaaring makatanggap ng mas mababang buwanang kwenta ng kuryente. Ito ay hindi nakasalalay sa inyong kita upang maging kwalipikado sa programang ito. Dahil sa pangangailangan ng COVID-19 shelter-at-home at mga nagbabagong priyoridad ng mga medikal praktisyoner, ang mga kostumer ng PG&E ay maaaring magpatunay na sila’y nararapat na magpatala sa programang medikal baseline. Ang pirma ng isang kwalipikadong manggagamot ay hindi kinakailangan upang mag-aplay ngunit maaaring kailanganin para manatili sa programa nang higit sa 1 taon.

金沙app下载


Naiintindihan namin na marami sa aming mga kostumer ang nahaharap sa malubhang mga hamon sa ekonomiya dahil sa krisis na ito. Bilang pagsasaalang-alang dito, kami ay:


Nag-aalay ng mga Planong Pambayad na Naibabagay (Flexible Payment Plans). Maaari maikalat ang pagbabayad ng inyong kasalukuyang balanse sa loob ng maraming buwan upang matulungan itong pansamantalang mga kahirapan na pinansiyal.


Ang pagsuspinde sa mga pagtigil ng serbisyo ng mga hindi nakakabayad at pag-aalis ng mga kinakailangang deposito. Ang PG&E ay magsuspinde ng pagputol ng kuryente ng lahat ng mga kostumer na pantirahan at mga maliit na negosyo at ito ay mananatiling epektibo hanggang sa karagdagang paunawa.


Pagsuspinde ng Pag-alis sa Medikal Baseline. Ang mga kostumer sa programang Medikal Baseline ay hindi hihilingan ng muling pagpapatunay galing sa isang doktor o iba pang karapat-dapat na medikal propesyonal hanggang sa isang taon.


Pinabilis ang Climate Credit para sa mga bayarin sa Mayo at Hunyo. Sa nakaraang Abril ang inyong kwenta ng kuryente ay magsasama ng isang kredito na nakilala bilang "California Climate Credit." Ang kredito sa kuryente ay karaniwang ipinamamahagi sa Abril at Oktubre. Ang California Public Utilities Commission ay nakipag-ugnay sa PG&E upang mabago ang pamamahagi ng kredito sa kuryente na mailalapat sa inyong kwenta ng kuryente na mas maaga sa taong ito. Ngayong taon ang mga kostumer ng kuryente ay makakatanggap ng kredito sa Abril ($ 35.73), Mayo ($ 17.87), at Hunyo ($ 17.86). Dagdagan ang nalalaman

金沙正规投注官网

Magingat sa mga mananamantala金沙app下载

Maaaring pagsamantalahin ng mga mandarambong ang sitwasyon at mag-banta na puputulan ang kuryente kapag hindi kayo magbayad.

金沙官网8331澳门

Magtipid sa kuryente habang kayo’y nasa bahay金沙app下载

Maaaring gumagamit kayo ng mas-higit pang kuryente sa panahon ng shelter-at-home order. Alamin kung papaano makatipid sa kuryente at pera.

金沙官网手机版

Patuloy na pangkaligtasan at pagpapanatili ng trabaho金沙app下载

Ang pagtugon sa emerhensiya, kritikal na pagpapanatili at ang pagpahina ng napakabilis na apoy ay dapat magpatuloy. Alamin kung paano naming pinapahalagahan ang trabahong ito at kung paano kayo maapektuhan nito.

金沙登录网址


Nauunawaan namin ang dumaraming problema na hinaharap ng mga negosyante sa pandemyang COVID-19. Ang PG&E ay nananatiling nakatuon sa pagaalay ng mga paraan upang ang aming mga negosyanteng kostumer ay makatipid sa kuryente at pera sa panahong taghirap ngayon. Narito ang mga programang makakatulong, mga sangguni sa pagpapatakbo ng negosyo, mga pinakabagong mabisang programa sa pag-gamit ng kuryente at madaling gamitin na mga mapagkukunan ng impormasyon upang matulungan ang pamamahala ng inyong pag-gamit ng kuryente at mga bayaran sa inyong pasilidad o sa malayuan.


金沙app下载


金沙app下载

Sinuspinde ng PG&E ang mga pagtigil ng serbisyo dahil sa hindi pagbabayad at inialis na ang kailangang deposito ng seguridad. Ang pagsuspinde ay naaangkop din sa mga kostumer na may maliliit na negosyo at maananatiling epektibo ito hanggang sa karagdagang paunawa.


MABABASA ANG MGA KARAGDAGANG KAALAMAN TUNGKOL SA UPDATES


金沙app下载

Ang Opisina ng Gobernador ng California para sa Pagpaunlad ng Negosyo at Ekonomiya (Go-Biz) ay nag-lista ng mga gabay na may kaugnayan sa coronavirus (COVID-19) para magamit ng mga amuin at empleyado.


BASAHIN ANG UPDATE


金沙app下载

Ang SBA ay nag-aalok ng mga programang magbibigay ginhawa sa mga maliliit na negosyo sa California, kasama dito ang mababang interes galing sa pautang na pederal sa panahon ng malaking kamahakan.


KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA LOAN PROGRAMS


金沙app下载

Makakuha ng mga bagong kasanayan at pag-paalab ng inyong hinaharap sa mga kurso sa online at isang malawak na libreriya ng pag-aaral, lahat na ito ay libre.


SUMAPI SA TODAY


金沙app下载

Maaari din kayong maging kwalipikado para sa diskwento sa serbisyo ng telepono batay sa antas ng iyong kita o pakikilahok sa programa. Ang California LifeLine program ay nagbibigay ng diskwento sa alin mang serbisyo ng telepono na pang bahay o mobil para sa mga karapat-dapat na sambahayan. Bilang karagdagan, ang mga kalahok sa programang CARE ng PG&E ay maaaring makatipid ng $15 bawat buwan sa kanilang planong Boost Mobile prepaid cell phone plan sa pamamagitan ng CARE and Boost Mobile pilot program.

Kumuha ng isang pasadyang plano sa pag-tipid ng pera, mga paunawa upang manatiling alam ang paggamit ng kuryente, at mga kaalaman para sa pamamahala ng inyong pag-gamit ng kuryente, lahat na ito, sa inyong Online Account. Maaari mong ma-makuha ang inyong account kahit saan, kahit na sa labas ng inyong gusali.

 • Mga Punawa: Isaayos ang mga paunawa upang makatanggap ng mahalagang mga ulat tungkol sa pag-gamit ng kuryente ng inyong negosyo at mga pag-tigil ng mga serbisyo sa pamamagitan ng email, teksto o telepono. Isaayos ang mga paunawa ngayon.
 • Mga Pagbayad Online: Magbayad ng inyong kwenta ng kuryente sa online, isaayos ang umuulit na mga pagbabayad at mag-lista para sa mga pahayag na walang papel. Suriin ang mga pagpipilian ngayon.
 • Mga Tulong sa Pag-uunawa ng mga Gastos at Pag-gamit ng Kuryente: Suriin ang inyong paggamit, ihambing at alamin antimano ang mga gastos sa hinaharap. Maghanap ng mga paraan upang mabawasan ang hindi kinakailangang paggamit ng kuryente sa inyong pasilidad. Dagdagan ang nalalaman.
 • Ulat Tungkol sa Pagtitipid: Kumuha ng mga pansariling rekomendasyon para sa inyong negosyo upang makatipid ng pera at kuryente. Kumpletuhin ang inyong online account facility profile upang makuha ang iyong pasadyang ulat Magsimula ngayon.

Sa walang-kaparis na mga epekto ng COVID-19, ang PG&E ay nananatiling nakatuon sa pagbibigay ng mga paraan upang ang inyong negosyo ay makatipid ng pera sa pamamagitan ng aming mga programa sa kahusayan ng paggamit ng kuryente tulad ng mga rebeyt, pagtutustos at mga pasadyang pagaayos. Alang-alang sa kaligtasan ng aming mga kostumer at mga empleyado, ginawa namin ang mga sumusunod na pag-babago:


Kapanaigan ng komunikasyong birtual. Ang PG&E ay pinakikinabangan ang mga birtual na pagpupulong at pagpapatunay, gamit ang mga teknolohiyang dihital upang tapusin ang mga proyekto.


Pagpapaliban ng mga pagbisita sa mga lugar. Ang mga pagbisita sa mga lugar ay ipagpapaliban hanggang ang mga bahagi ng harapang-pakikipagugnay na programa ay muling mag-umpisa.


Pagproseso ng mga aplikasyon. Ang mga-rebeyt at pagtustos ng mga aplikasyon, at ang mga insentibong pasadya ay magpapatuloy na maproseso tulad ng isinumite.


Pagkumpleto ng mga pagbabayad ng insentibo. Ang mga natapos na proyekto ay mapoproseso para sa mga pagbayad ng insentibo kapag ang dokumentasyon ay isinumite nang elektroniko.


Pag-antala ng harapang pakikipag-ugnayan. Lahat ng harapang pakikipag-ugnay sa PG&E Energy Advisors at mga kapanig ng programa ay nakatigil. Lahat ng aming mga propesyonal na mga kontratista ng kalakalan ay hinihikayat din na itigil ang lahat ng mga harapang aktibidad.

金沙网站

Maaaring Pagpapaliban ng Utang para sa mga Aktibong Nakautang na mula sa Active On-Bill Financing Loans

Sa ilalim ng Energy Financing Program ng PG&E, ang pagbabayad ng 0% na interes ng On-Bill Financing loan ay maaari na ngayong ipagpaliban ng hanggang anim na buwan. Ang mga may karapatang mga kostumer ay makakakita ng pagbawas sa kanilang buwanang pagbabayad at magbabayad lamang ng $ 0.01 bawat buwan sa loob ng anim na buwan na panahon ng pagpapaliban. Ang iskedyul ng pagbabayad ng pautang ay mapapalawig ng anim na buwan, kaya mababayaran ang buong utang.

金沙集团官网

Halaga ng Pagpaunlad Ng Ekonomiya

Nag-aalok ang PG&E sa may mga karapatang mga negosyo ng pagkakataon na maibaba ang mga gastos sa kuryente sa pamamagitan ng isa sa tatlong nabawasan nang mga pagpipiliang halaga ng kuryente. Ang mga halagang ito ay nadiskwento na sa 12%, 18% o 25% sa karamihan ng mga gastos sa kuryente sa loob ng limang taon.

Dahil sa walang kaparis na mga pagbabago sa pang-araw-araw na operasyon, maaaring kailanganin ng mga negosyo ang mabilis na pagkilos. Narito ang ilang madaling mga mungkahi na maaaring pag-isipan para sa mga pagsasaayos ng pasilidad at kagamitan.

I-DOWNLOAD ANG CHECKLIST PARA SA PAGTITIPID SA PERA AT ENERHIYA (PDF, 181 KB)

Pangkalahatang Pasilidad

 • Isara ang mga systema na nagsisilbi sa mga bakanteng sona.
 • Isara ang mga window blinds o kurtina upang mabawasan ang mga pagbabago-bago ng temperatura.
 • Patayin ang panlabas na ilawang karatula kapag sarado ang negosyo.
 • Siguraduhin na ang lahat ng mga sistema ng kasiguruhan ay gumagana.

Pagpapainit, Bentilasyon, Pampalamig (HVAC) at Ilawan

 • Isara ang mga sistema ng HVAC sa mga bakanteng pasilidad na walang kritikal na kagamitan.
 • Itakda ang pangpatipid ng HVAC upang sumara kapag serado ang air systems.
 • Patayin ang di-pagiilaw na di-pangemergehensya sa mga bakanteng sona na gumagamit ng manu-manong swits.
 • Bawasan ang lakas o patayin ang mga bahagi ng ilawan kung walang mano-manong dimmer.

Pangpalamig at iba pang kagamitan

 • Pagsamahin at patayin ang mga walang laman na mga sistema ng pangpapalamig.
 • Iayon ang oras ng pagpapalamig sa gabi lamang kung nag-aalala tungkol sa kompletong pagpatay.
 • Patayin ang mga ilaw sa walang laman na sisidlan ng pampapalamig.
 • Patayin ang lahat ng kagamitan mula sa plug strip o saksakan sa dingding.

金沙app下载

Seryoso kami sa inyong pangsariling seguridad at ng inyong online account. Kung nag-alinlangan kayo kung totoo ang isang email, tawag, teksto o pagbisita mula sa PG&E, tawagan kaagad kami sa 1-800-743-5000.金沙登录网址


Ang aming pangako na ibigay sa aming mga kostumer ang ligtas na serbisyo at maaasahang gas at kuryente.


Bilang ang buong estado ng California ay nasa ilalim ng shelter-at-home order upang hadlangan ang pag-unlad ng pandemyang COVID-19, ang PG&E ay nakatuon sa pag-pauna ng kritikal at mahahalagang gawain sa kaligtasan at pagpapatuloy ng serbisyo. Ang pinakamahalagang responsibilidad namin ay ang kaligtasan ng aming pinaglilingkurang pamayanan. Ang mga proyektong ito ay mahalaga para sa pangkasalukuyan at pangmatagalang kaligtasan ng Northern at Central California.


Ang kritikal at mahahalagang gawain na ito ay kasama ang mga pangunahing daloy ng trabaho sa loob ng aming Wildfire Mitigation Plan na bahagi ng pagsisikap ng kumpanya na mabawasan ang peligro ng napakabilis na apoy sa darating na panahon. Ang PG&E ay magpapatuloy din na magsagawa ng iba pang mahahalagang proyekto sa kuryente, gas, at paglikha ng kuryente na mahalaga sa kaligtasan at pagpapanatili ng sistema pati na rin ang anumang pagaayos o gawaing pang-emerhensya.


Susuriin ng PG&E at itutuloy ang hiling ng kustomer na bagong trabaho sa koryente at gas na hindi maaaring ipagpaliban at sumusuporta sa mga kailangang imprastruktura at negosyo. Kabilang sa mga trabahong ito ang mga agad na kailangan sa konstruksiyon ng, pagmentina, at maaasahang operasyon o pagkumpuni ng mahahalagang impraestruktura, abot-kayang pabahay, kanlungan para sa mga walang tirahan, mga operasyon para sa pangangalaga sa kalusugan hangga't ang mga konstruksiyong ito ay tuwirang kaugnay ng pagtugon sa COVID-19, at kabilang ang mga serbisyo para sa agrikultura at pagkain. Kabilang rin sa mahahalagang imprastruktura ang mga pasilidad gaya ng sa telekomunikasyon at sanitasyon ng tubig. Susunod ang PG&E sa lahat ng lokal na restriksiyon sa konstruksiyon, papasailalim sa lokal na hurisdiksiyon sa pagtataya ng mahahalagang imprastruktura, at babalansehin ang mga nakaplanong inaatas para sa kawalan ng koryente kaugnay ng bagong konstruksiyon para sa negosyo.


Habang nagpapatuloy ang PG&E sa kritikal at mahahalagang proyekto sa kaligtasan at pagpapanatili ng proyekto, gagawin naming mabawasan ang mga epekto sa kostumer sa abot na aming makakaya. Kapag kailanganing ihinto ang aming serbisyo upang makompletong ligtas ang mga kritical at importanteng trabaho, pinapangako ng PG&E na bawasan ang paghinto at haba ng kawalan ng kuryente, sa abot na aming makakaya. Naiintindihan namin ang mga epekto ng isang pagkagambala ng serbisyo ngayong sa kasalukuyang shelter-at-home order para sa aming mga komunidad, at humihingi kami ng paumanhin para sa anumang pagkagambala o kahirapan na sanhi ng pagkawala ng kuryente.


Tulad ng dati, ang kaligtasan ng aming mga kostumer at mga empleyado ay ang pangunahing responsibilidad ng PG&E. Habang ginagawa ng aming mga tauhan sa larangan ang kritikal na gawain sa kaligtasan at pagpapanatili ng trabaho, hinihiling namin na igalang ng mga kostumer ang mga alituntunin sa pagpapalayo sa kapwa at mapanatili ang distansya ng anim na talampakan sa lahat ng oras. Ang pagpapanatiling malusog at ligtas ang aming mga manggagawa ay mahalaga sa pagpapatuloy na ligtas na pagpapatakbo ang mga serbisyo ng gas at kuryente para sa aming mga kostumer. Alinsunod sa shelter-at-home order, inihahanda namin ang aming mga manggagawa upang umangkop sa mga kondisyon at manatiling ligtas habang nagsasagawa sila ng kritikal na gawain.


Maaaring kailanganing ipagpaliban ang nakatakda nang trabaho para sa bagong kostumer ng negosyo sa susunod na ilang linggo. Ang mga trabahong nakasama sa mga nakatakdang pagkawala ng kuryente ay malamang na ipagpaliban din upang maibsan ang tumataas na epekto sa mga kostumer.


Pinahahalagahan namin ang inyong pasensya at suporta sa aming mga tauhan habang isinasagawa namin ang aming kritikal at mahalagang gawain sa kaligtasan at trabahong pangangalaga.

Nagbuo kami sa buong komyanya ng isang koponan na tutuon at magsusubaybay sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at sa World Health Organization para sa mga ulat na may kaugnayan sa birus. Kami ay masinsinang nakaugnay sa PG&E Medical Director upang mabigyan ng gabay sa mga ginagawa naming aksyon.


Ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga empleyado ay isa sa aming pinakamahalagang responsibilidad maging sa loob o sa labas ng trabaho. Mahigpit naming sinusubaybayan ang pandemyang ito at binigyan naming ng gabay ang aming mga empleyado kung paano protektahan ang kanilang sarili laban sa COVID-19. Bago pa iniutos ng Gobernator ang shelter-at-home sa buong estado alinsunod sa kanyang naunang direksyon, pinaunawaan namin ang lahat ng mga empleyado na higit 65 taong gulang at yaong may talamak na kondisyon sa kalusugan, na manatili sila sa bahay at ihiwalay ang kanilang mga sarili sa kanilang kasambahay. Ang mga tauhan ng PG&E na nagtatrabaho sa kanilang opisina sa Bay Area ay inatasang magtrabaho mula sa kanilang bahay bago pa inatas ang shelter-at-home sa Bay Area.

 • Pinagkalooban ng PG&E ang 480,000 N95 maskara at 470,000 kirurhikong maskara ang Office of Emergency Services (Cal OES) ng Gobernador para ipamahagi sa mga ospital sa California at iba pang mga unang tumutugon na nahaharap sa isang kritikal na kakulangan ng mga Gamit Pang-protekta ng Sarili (Personal Protective Equipment) (PPE) dahil sa pandemyang COVID-19.
 • Ang PG&E at ang PG&E Corporation Foundation ay nag-aambag ng $1 milyon sa mga nonprofit na nakatuon sa pagsuporta sa mga indibidwal at pamilya na nahaharap sa kawalan ng katiyakan sa pagkain, pati na rin ang mga maliliit na negosyo upang matulungan sa kawalang-katiyakan at mga epekto sa ekonomiya ng emerhensiya sa kalusugan ng publiko. Ang mga donasyong ito ay nagmula sa mga pondo ng shareholder at hindi galing sa mga kostumer.
 • Gumagawa kami ng mga pa-unang hakbang ng paglilinis ng aming mga pasilidad at naglalabas ng mga regular na pa-ulat sa aming mga empleyado at mga kontratista tungkol sa mga pinakamahusay na pagsasanay pangsarili at sa lugar ng trabaho.
 • • Inutasan namin ang aming mga empleyado na may direktang pakikipag-ugnay sa kostumer na gumawa ng mga hakbang na pag-iingat sa pag-lalayo sa kapwa, tulad ng pag-iwas sa pagkamay at paggamit ng mga guwantes na nitrile habang nasa bahay ng mga kostumer. Kami ay nakatuon na magpatuloy sa pagtugon sa mga pangangailangang serbisyo ng kostumer.